erbNižná Sitnica
Úvodom      Aktuality      História      Školstvo      Šport      Samospráva
Kultúra      Fotogaléria      Povinné zverejňovanie      Profil verejného obstarávateľa
PROJEKT cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13


V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007-2013 dňa 28.05.2009 schválil Monitorovací výbor uvádzaného programu finančný príspevok na projekt Rozvoj cezhraničnej infraštrukúry prostredníctvom modernizácie miestnych ciest v obciach Zarszyn a Nižná Sitnica.
Spoločný projekt vo výške 475 948,85 € sa vzťahuje na výstavbu a modernizáciu jestvujúcej a sprievodnej infraštruktúry na území prihraničných obcí Nižná Sitnica a Zarszyn /Poľsko/. Predstavuje v sebe prestavtbu štyroch ciest na poľskej strane s celkovou dľžkou 2 700 m a devať cestných úsekov s dĺžkou 864 m, výstavbu dvoch spevnených ploch na verejných priestranstvách v centre obce a výstavba dvoch čakárni na autobusových zastávkach v Nižnej Sitnici.
Cieľom projektu je rozšírenie a modernizácia jestvujúcej cestnej infraštruktúry, zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky, ako aj zvýšenie a zlepšenie prístupu k turisticky zaujímavým územiam, športovým areálom, kultúrnym inštitúciam a strediskám hospodárskeho významu. Projekt naplní základny zámer Programu - rozvoj partnerskej spolupráce medzi Poľskom a SR v oblasti zdokonaľovania stavu prihraničnej infraštruktúry a vytvorí podmienky na aktívnejšiu spoluprácu obyvateľov a samospráv obcí Nižná Sitnica a Zarszyn.
Za náležité a včasné vykonanie aktivít v rámci projektu bude zodpovedný rovnako Vedúci partner-gmina Zarszyn, ako aj parner projektu - obec Nižná Sitnica. Za všetky zámery realizované na území Poľska zodpovedá gmina Zarszyn, za investície na slovenskej strane zodpovedá obec Nižná Sitnica.


Projektová dokumentácia na slovenskej strane rieši modernizáciu miestnych komunikácii, chodníkov , spevnených plôch a autobusových zastávok.

Modernizácia je riešená podľa ulíc na : vetva A, B, C, D, E,F, G, H, CH, spevnená plocha pred Obecným úradom a spevnená plocha pred Základnou školou.

Vetva A: vedie od spevnenej plochy před obecným úradom k Materskej škole v dlžke 125 m
- nový asfaltový povrch a výstavba chodníka s betónovej zámkovej dlažby

Vetva B - od štátnej cesty Košarovce- V.Sitnica smeruje k cintorínu v dlžke 110 m
- nový asfaltový povrch a výstavba chodníka s betónovej zámkovej dlažby

Vetva C - od štátnej cesty Košarovce- V.Sitnica vedie k kostolu v dlžke 128 m
- nový asfaltový povrch a výstavba dláždenej priekopy

Vetva D - naväzuje na vetvu C a vedie k Domu smutku v dlžke 82 m
- zámkova dlažba

Vetva E - od štátnej cesty Košarovce- V.Sitnica vedie k rodinnému domu 6 v dlžke 70 m
- nový asfaltový povrch

Vetva F - od štátnej cesty Košarovce- V.Sitnica vedie k rodinnému domu 13 v dlžke 54 m
- nový asfaltový povrch a výstavba žľabovky na odvodnenie

Vetva G - od štátnej cesty Košarovce- V.Sitnica vedie k ihrisku v dlžke 175 m
- nový asfaltový povrch a odvodnenie ihriska dláždenou priekopou /70 m/

Vetva H : nadväzuje na vetvu G - vedie k šatniam na ihrisku v dlžke 60 m
- nová asfaltová cesta

Vetva CH : od štátnej cesty Košarovce- V.Sitnica vedie k rodinnému domu v dlžke 60 m
- nová asfaltová cesta s odvodnením

Plocha pred OcÚ : - nový asfaltový povrch a výstavba žľabovky na odvodnenie

Plocha pred ZŠ : vybudovanie noveej konštrukcie s asfaltobetónu s odvodnením

Autobusová zastávka: nová čakáreň pre cestujúcich - prírodný kameň a drevo - v strede obce

Autobusová obojstrannázastávka: nová čakáreň pre cestujúcich - prírodný kameň a drevo
- na začiatku obce na križovatke Košarovce- V.Sitnica a Košarovce-Pakostov

Cieľom projektu je výstavba a modernizácia existujúcej cestnej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti.
Cesty v obci sú pred realizáciou projektu v havarijnom stave a bránia rozvoju turistiky a podnikaniu.
Modernizáciou cestenj siete sa zlepšia cezhraničné styky v týchto bodoch:

Realizácia predmetnej investície na oboch stranách hranice prispeje k zvýšeniu turistickej aktivity poľsko - slovenského regiónu pohraničia a podporí bezečnosť na cestách. Zlepšená cestná infraštrukúra prispeje k dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia pre podnikateľské subjekty, obyvateľov i prípadnych investorov a k zvýšeniu kvality života miestnych obyvateľov i turistov.
Samotná realizácia projektu sa uskutoční v čase od 11/2009 do 06/2010.

Rozpočet projektu:
Partneri ERDF
/ € /
Národné spolufinancovanie
/ € /
Spolu
(2+3)
/ € /
% dofinancovania
z ERDF
(2/4)
1 2 3 4 5
Partner Vedúci Gmina Zarszyn 221 766,10 39 135,19 260 901,29 85,00%
Partner Projektu Nižná Sitnica 182 790,43 32 257,13 215 047,56 85,00%
Spolu 404 556,53 71 392,32 475 948,85 85,00%

Informácie o projekte sú umiestnené aj na informačnej tabuli v centre obci Nižná Sitnica a v médiách.


Fotografie z podpisu partnerskej zmluvy v rámci programu cezhraničnej spolupráce PL-SK 2007-13

Fotografie miestných komunikácií pred rekonštrukciou

Fotografie miestných komunikácií počas rekonštrukcie

Fotografie miestných komunikácií po rekonštrukcii

1. ČIASTKOVÁ SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU

2. ČIASTKOVÁ SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU

3. ČIASTKOVÁ SPRÁVA O POSTUPE REALIZÁCIE PROJEKTU

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizácia projektu : „ Kultúra a šport bez hraníc "
Registračné číslo: PL-SK/PO/IPP/I/105

za podpory finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 Mikroprojekty

Prešovský samosprávny kraj na základe rozhodnutia Monitorovacieho podvýboru zo dňa 24.septembra 2009 rozhodol o schválení finančného príspevku na projekt „ Kultúra a šport bez hraníc ” z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013 Mikroprojekty / v rámci prioritnej osi 3 Podpora miestnych iniciatív / pre žiadateľa obec Nižná Sitnica.
Cezhraničnému partnerovi na poľskej strane gmine Zarszyn bol súčasne schválený komplementárny projekt pod názvom: „ Wspólna historia podstawa przyjazni Polsko-Slowackiej ”.

Celkové oprávnené náklady projektu :48 739,46 €
Z toho
- príspevok ERDF:41 428,54 €
/85 % spolufinancovania projektu/
- národné spolufinancovanie zo štátného rozpočtu: 4 873,94 €
/15 % spolufinancovania projektu/
- vlastné zdroje:2 436,98 €
/5 % spolufinancovania projektu/

Miesto realizácie projektu:

Slovensko, Východné Slovensko, Prešovský kraj, obec Nižná Sitnica


Plánovaný začiatok projektu:január 2010
Plánovené ukončenie projektu:november 2010
Dĺžka trvania projektu:11 mesiacov

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je prehlbovanie spolupráce, sprostredkovanie vzájomných kontaktov a stretnutí, upevnenie už existujúcich priateľských vzťahov a výstavba nových zariadení pre umožnenie realizácie týchto akcií.

Čiastkový cieľ projektu:

Organizácia jednotlivých akcií a výstavba zariadení na usporiadavanie spoločných aktivít.

1. Výstavba viacúčelového ihriska s oplotením
2. V rámci kultúrno - športového areálu výstavba altánku a pódia
3. „ Ženy - Kobietam ” - stretnutie žien obcí Nižná Sitnica a Zarszyn v celkovom počte 80 osôb.
4. Kultúrno - športové stretnutie obyvateľov obcí v celkovom počte 100 osôb
5. „ MDD ” - oslava Medzinárodného dňa detí spojená s turnajom mladých nádejí a záverečným posedením v altánku


Cieľové skupiny:

Priami prijímatelia projektu sú aktívni účastníci jednotlivých akcií z obidvoch štátov, čo posilňuje cezhraničný efekt projektu

1. Ženy: Nižná Sitnica - 50 žien , Zarszyn - 30 žien

2. Obyvatelia obcí v rámci kultúrno-športového stretnuta: Nižná Sitnica - 60 osôb Zarszyn - 40 osôb

3. Deti a mládež: Nižná Sitnica - 80 osôb ,Zarszyn - 30 osôb

Nepriami prijímatelia projektu sú obyvatelia obce Nižná Sitnica a priľahlých obcí, ako pasívni účastníci spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v počte do 500 osôb, ale aj ďalší návštevníci mimo realizačných dní, ktorí budú využívať investičné výstupy projektu a to ihrisko, altánok a pódium aj v rámci iných domácich a cezhraničných stretnutí.


Cezhraničný dopad projektu:

Cezhraničný vplyv projektu vyplýva z jeho rozsahu. Realizácia investičných zámerov prispeje k sociálno-ekonomickému rozvoju, svojim rozsahom vytvára možnosti pre prihraničnú spoluprácu počas realizácie - výstavby viacúčelového ihriska a altánka, možnosťou zapojenia sa podnikateľských subjektov do stavebných prác a následne po skončení výstavby prostredníctvom športových a kultúrnych podujatí. Realizáciou plánovaných aktivít sa zvýši turistická atraktivita po oboch stranách hranice, prestavba a výstavba plánovaných objektov umožní vytvoriť miesta, na ktorých sa budú stretávať obyvatelia regiónov na rôznych spoločenských, kultúrnych a športových akciách bez rozdielu veku a národnosti.
Predložený projekt predstavuje mnoho aktivít, ktoré sú pokračujúcou dlhoročnou spoluprácou obcí, ktoré prezentujú aj touto formou historické, kultúrne a spoločenské danosti oboch regiónov. Jeho cieľom je rozširovať tieto poznania, stretnutia a sústavne rozširovať okruh partipujúcich obyvateľov, podnikateľských subjektov, združení.
Realizácia investičnej akcie bude príležitosťou na rozširovanie spolupráce aj do iných poľských regiónov vrátane Pomorskiego vojvodstva, Gminy Kobylnica, s ktorou má obec nadviazanú spoluprácu a ktorá má tiež záujem o účasť na aktivitách, ktoré rozvíjajú vzájomnú spoluprácu medzi národmi rôznych regiónov.
Výsledkom projektu bude ďalší rozvoj prihraničnej spolupráce, nadviazanie nových kontaktov, prehlbenie a skvalitnenie doterajších partnerstiev.


Harmonogram aktivít

RokAktivitaMiestoRealizačná jednotka
Január 2010Organizačno-technické zabezpečenie projektuObecný úrad
Nižná Sitnica
Obec Nižná Sitnica a projektový tím
Február 2010Organizačno-technické zabezpečenie projektuObecný úrad
Nižná Sitnica
Obec Nižná Sitnica a projektový tím
Marec 2010Výstavba viacúčelového ihriska s oplotenímNižná SitnicaObec Nižná Sitnica
„ Ženy - Kobietam ”Nižná SitnicaNižná Sitnica, Zarszyn
Apríl 2010Výstavba viacúčelového ihriska s oplotenímNižná SitnicaObec Nižná Sitnica
Máj 2010Výstavba altánku a pódiaNižná SitnicaObec Nižná Sitnica
Jún 2010Výstavba altánku a pódiaNižná SitnicaObec Nižná Sitnica
„ MDD ”Nižná SitnicaNižná Sitnica, Zarszyn
Júl 2010Kultúrno-športové stretnutie obyvateľovNižná SitnicaNižná Sitnica, Zarszyn
August 2010Kultúrno-športové stretnutie obyvateľovNižná SitnicaNižná Sitnica, Zarszyn
September 2010Záverečné aktivity -propagácia Obecný úradNižná SitnicaObec Nižná Sitnica
Október 2010Záverečné aktivity - propagácia Obecný úradNižná SitnicaObec Nižná Sitnica
November 2010Záverečné aktivity - propagácia Obecný úradNižná SitnicaObec Nižná Sitnica

Publicita projektu:

Projekt bude spĺňať požiadavky na publicitu a informovanosť uvedených v čl. 8 - 9 a v prílohe č.1 Nariadenia Komisie č. 1828/2006. Pri realizácii projektu bude používané logo Programu a symbol EÚ.
Cieľom propagačných aktivít bude v čo najväčšej miere informovať cieľové skupiny o realizácii projektu. Tou cieľovou skupinou sú najmä obyvatelia obce, ktorí prostredníctvom tabule s logom Programu a symbolmi EÚ na stavbe viacúčelového ihriska, altánku a pódia dostanú informácie o podpore z EÚ, finančnom príspevku, vďaka ktorému bude umožnená realizácia stavby a aktivít na podporu prehlbovania vzájomnej spolupráce, nadväzovania a posilňovania priamych kontaktov medzi poľským a slovenským spoločenstvom na prihraničnom území.
Ďalším nástrojom na publicitu bude internet, regionálne média, prostredníctvom ktorých bude informovaný širší región o ďalších uskutočnených aktivitách v kultúrno - spoločenskej oblasti a v športe.
Pri každej z propagačných aktivít bude dodržaná zásada informovania o spoločnom charaktere realizovaného projektu.


Fotografie z aktivity "Ženy kobietam" v rámci projektu Kultúra a šport bez hraníc z Programu CS SR-PL 2007-13 mikroprojekty


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľská republika - Slovenská republika 2007 - 2013.